Algemene Voorwaarden

Bij Vi-training & coaching doen we graag zaken op basis van wederzijds vertrouwen. Er wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit van de opleidingen. Door duidelijke communicatie en het zo concreet mogelijk maken van afspraken kan er een leerklimaat ontstaan voor professionals binnen een training. Een onderdeel hiervan zijn de algemene voorwaarden waarbij er vanuit gegaan wordt dat de opdrachtgever deze doorneemt en mee instemt.

Artikel 1. Definities

  • Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij Vi-training & coaching zich jegens opdrachtgever verbindt diensten te verrichten.
  • Opdrachtnemer: Vi-training & coaching die de opdracht als bedoeld in 1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht of bij de organisatie van opdrachtgever uitvoert.
  • Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan Vi-training & coaching opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.
  • Offerte: een schriftelijk aanbod tot dienstverlening
  • Overeenkomst: een door opdrachtgever en Vi-training & coaching ondertekende offerte.
  • Training: open inschrijving, incompany training, workshop, themadag of lezing.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de training volgt.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Vi-training & coaching en de opdrachtgever/deelnemer.

2.3  Op het moment van tot stand komen van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.   

Artikel 3. Opdrachten en offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend.

3.2 Opdrachten komen schriftelijk tot stand voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht. Dit door ondertekening van partijen van de offerte, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden, en de tarieven.

3.3 Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en inkrimping daaronder begrepen, is tot stand gekomen zodra deze wijziging schriftelijk of per mail door Vi-training & coaching aan de opdrachtgever is bevestigd.

3.4 Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen Vi-training & coaching kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan komen de reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van derving voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Vi training & coaching mag te allen tijde de werkzaamheden opschorten indien de overeenkomst nog niet is ondertekend en/of schriftelijk is bevestigd, hetgeen kan leiden tot wijzigingen in planning en uitvoering.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De opdracht wordt naar beste vermogen en inzicht en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door Vi-training & Coaching.

4.2  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vi-training & coaching noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Vi-training en coaching worden verstrekt

4.3  Vi-training en coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vi-training & coaching is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Betaling en annuleringsregeling

5.1  Vi-training & coaching declareert middels een factuur waarvan de opdrachtgever binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald.

5.2  Voldoet de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn het totale factuurbedrag, dan is zij van rechtswege in verzuim en kan zij gehouden worden tot een vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag met een minimum van 25,-  euro.

5.3 De opdrachtgever heeft het recht een of enkele overeengekomen diensten van Vi-training & coaching te annuleren. Bij annulering binnen 4 weken voor de geplande data is de opdrachtgever de helft van de kosten aan Vi-training & coaching verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken oor de geplande data is de opdrachtgever het hele bedrag aan Vi-training & coaching verschuldigd.

Artikel 6. Klachtenregeling

6.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of per mail te melden aan Vi-training & coaching.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Vi-training en coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.

6.3 Voor trainingen en workshops hanteert Vi-training en coaching tot slot een ‘niet-goed-geld-terug-garantie’. Dit als de klacht gegrond is en alsnog verrichten aantoonbaar zinloos is.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

7.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom en auteursrechten

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (vertrouwelijkheid) berusten auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom van uit de opdracht voortvloeiende trainingsmateriaal, tenzij voorafgaand aan de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2  Opdrachtgever verkrijgt na afronding van de opdracht het recht teksten te gebruiken binnen de eigen organisatie, mits de auteursnaam vermeld wordt, tenzij bij aanvang van de opdracht anders is overeengekomen.

8.3 Vi-training & coaching behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere werkzaamheden te gebruiken, voor zover hier geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Acquisitie

9.1 Na sluiting van de overeenkomst tussen Vi training & coaching en de opdrachtgever is, Vi-training & coaching gerechtigd om de naam van de organisatie te gebruiken en een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Artikel 10 Slotbepaling van deze algemene voorwaarden

10.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.